ISPmail (10): Cài đặt webmail

Chúng ta sẽ cài đặt Roundcube, một webmail mạnh và đang được tiếp tục phát triển.

Cài đặt (nhấn Enter khi được hỏi)

apt install -y roundcube roundcube-plugins roundcube-plugins-extra roundcube-mysql
Cấu hình CSDL cho Roundcube
msql cũng là MariaDB. Gõ Enter
Gõ Enter vì MariaDB chưa có password cho root

Cấu hình Apache2

## Cấu hình website Roundcube ##
sed "/<\/VirtualHost>/i Alias /webmail /var/lib/roundcube\nInclude /etc/roundcube/apache.conf" -i /etc/apache2/sites-available/${hostname}-https.conf
systemctl restart apache2

Chúng ta cần giá trị hostname=$(hostname -f) và $adm_pwd mật khẩu của mailadmin có ở file ~/readme.txt

## Cấu hình Roundcube ##
sed -r "s/($config\['default_host'\]).*/\1 = 'tls:\/\/$hostname';/
s/($config\['smtp_server'\]).*/\1 = 'tls:\/\/$hostname';/
s/($config\['smtp_port'\]).*/\1 = 587;/" -i /etc/roundcube/config.inc.php

Plugins

## password: cho phép user đổi mật khẩu ##
## managesieve: cho phép user quản lý mail rule ##
# sed -r "\_$config\['plugins'\]_ { :loop; N; \_.*;_ ! b loop; d; i \"$config['plugins'] = array(\n     'managesieve',\n     'password',\n);\" }" /etc/roundcube/config.inc.php
## Cấu hình password plugin ##
cat > /etc/roundcube/plugins/password/config.inc.php << EOF
<?php
// Empty configuration for password
// See /usr/share/roundcube/plugins/password/config.inc.php.dist for instructions
// Check the access right of the file if you put sensitive information in it.
\$config=array();
\$config['password_driver'] = 'sql';
\$config['password_minimum_length'] = 12;
\$config['password_force_save'] = true;
\$config['password_algorithm'] = 'dovecot';
\$config['password_dovecotpw'] = '/usr/bin/doveadm pw -s BLF-CRYPT';
\$config['password_dovecotpw_method'] = 'BLF-CRYPT';
\$config['password_dovecotpw_with_method'] = true;
\$config['password_db_dsn'] = 'mysql://mailadmin:${adm_pwd}@localhost/mailserver';
\$config['password_query'] = "UPDATE virtual_users SET password=%D WHERE email=%u";
?>
EOF
## Cấu hình sieve plugin ##
cat > /etc/roundcube/plugins/managesieve/config.inc.php << EOF
<?php
// Empty configuration for password
// See /usr/share/roundcube/plugins/managesieve/config.inc.php.dist for instructions
// Check the access right of the file if you put sensitive information in it.
\$config=array();
\$config['managesieve_host'] = 'localhost';
?>
EOF

Comments Off on ISPmail (10): Cài đặt webmail

Filed under Software

Comments are closed.