ISPmail (13): DNS

Chúng ta đã có mailserver rồi. Nhưng làm thế nào để các máy chủ mail khác tìm được mailserver của chúng ta? Câu trả lời nằm ở dịch vụ quan trọng nhất trên internet: DNS. Giả sử rằng một mailserver ở đâu đó của internet muốn gửi email đến john@example.org. Máy chủ phải tìm ra tên (và địa chỉ IP) của máy chủ thư chịu trách nhiệm về tên miền example.org. Đây là cách nó hoạt động:

Máy chủ từ xa truy vấn máy chủ DNS của nó để tìm bản ghi MX (Mail eXchanger) của tên miền Ví dụ.example.org. (Nếu không tìm thấy bản ghi MX nào, nó sẽ thử lại và yêu cầu bản ghi A (địa chỉ). Đó là một giải pháp dự phòng.)

Chúng ta có một số chỉ thứ tự ưu tiên của tên mailserver. (ưu tiên số nhỏ hơn). MX record phải gồm tên server thay vì IP..

Comments Off on ISPmail (13): DNS

Filed under Software

Comments are closed.